Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20211023
06 10.17402/418 https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2617 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>62 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/418 JB 134 62 05 2020 43 48 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>An experimental ethylene carrier gassing-up operation</TitleText> A01 Agnieszka Wieczorek Gdynia Maritime University 81/87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland 01 eng