English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gwizdała, Jerzy Piotr
Affiliation University of Gdańsk, Faculty of Management
E-mail jerzy.gwizdala@ug.edu.pl
Author Kędzierska-Szczepaniak, Angelika
Affiliation University of Gdańsk, Faculty of Management
E-mail a.szczepaniak@ug.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2580
Abstract Environmental protection has increasingly adopted economic dimensions, and the environment is treated as a “capital” that can be used for economic and social development. This capital must be preserved for future generations, which is why increasing attention has been paid to taking pro-ecological actions to protect the environment. In order to improve the quality of the environment, it is necessary to make various types of investments in it. The Sustainable Development Initiative assumes that the economic growth of countries should be implemented in a manner consistent with the natural conditions of nature. The aim of this study was to identify and present the current possibilities of financing sustainability in Poland after joining the European Union, taking into account the risk of undertaking such an investment.
Pages 75-83
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords investment
Keywords risk management
Keywords financing
Keywords ecology
Keywords sustainability
Title Investment risks in financing pro-ecological projects – the dilemmas
References
 1. Atmoterm (2013) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Available from: https://www.pois.gov.pl/ media/1172/Prognoza_oos_POIiS_2014_2020_29012015. pdf [Accessed: April 07, 2019].
 2. Barczak, A. & Kowalewska, E. (2014) Financing Sources of Tasks in the Field of Environmental Protection in Poland – an Overview of Applied Solutions. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1 (2), pp. 37–58 (in Polish).
 3. Czarnek, J., Jaworek, M., Marcinek, K. & Szóstek, A. (2010) Efektywność projektów inwestycyjnych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 4. EC (2010) Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission.
 5. EC (2013) Guidance on integration Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment. Brussels: European Commission.
 6. Filipiak, B., Kochański, K. & Szczypa, P. (2010) Budżetowanie w ochronie środowiska. Warszawa: CeDeWu.
 7. GIOŚ (2017) Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016. Warszawa.
 8. IBnGR (2016) Raport. Finansowanie inwestycji środowiskowych. Available from: http://www.ibngr.pl/content/ download/1987/19201/file/RAPORT_Finansowanie_inwestycji_ środowiskowych.pdf [Accessed: April 28, 2019].
 9. Jajuga, K. & Jajuga, T. (2008) Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 10. Journal of Laws (1997) The Constitution of the Republic of Poland. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn.zm.
 11. Journal of Laws (2002) Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1207).
 12. Journal of Laws (2008) Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska a także o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
 13. Małachowski, K. (2011) Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu.
 14. Małachowski, K. (2011) Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa: CeDeWu.
 15. Monitor Polski (2014) Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”. Monitor Polski Poz. 469 tom 1.
 16. MŚ (2018) Polityka Ekologiczna Państwa 2030. Projekt. Available from: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/ bip/prawo/projekty/PROJEKT_POLITYKI_EKOLOGICZNEJ_ PANSTWA_2030/Projekt_Polityki_ekologicznej_ panstwa_2030.pdf [Accessed: April 20, 2019].
 17. OECD (2015) OECD Przeglądy ekologiczne OECD – Polska 2015 – Ocena i rekomendacje. Available from: https:// www.gov.pl/web/srodowisko/przeglady-srodowiskowe-polski- na-forum-oecd [Accessed: April 06, 2019].
 18. OECD.Stat (2019) Level of GDP per capita and productivity [Online] Available from: https://stats.oecd.org/ [Accessed: April 27, 2019].
 19. Poskrobko, B. & Poskrobko, T. (2012) Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.
 20. Rogowski, W. & Lipski, M. (2018) Czynniki ryzyka w projektach inwestycyjnych realizowanych w formułach corporate i project finance. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 159, pp. 195–212
 21. Rogowski, W. & Michalczewski, A. (2005) Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Wolters Kluwer.
 22. Szopik-Depczyńska, K., Kędzierska-Szczepaniak, A., Cheba, K., Szczepaniak, K., Gajda, D. & Ioppolo, G. (2018) Innovation in suitable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators. Land Use Policy 79, pp. 251–262.
 23. United Nations (2015) Transforming our world: The 2030 Agenda for Global Action. [Online] September 01. Available from: https://www.un.org/development/desa/disabilities/ news/news/disability-and-the-sustainable-development- goals.html [Accessed: January 12, 2019].
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 3
DOI 10.17402/374
Published 2019-12-27
Accepted 2019-12-02
Recieved 2019-09-21


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds