English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Chrzanowski, Janusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.chrzanowski@am.szczecin.pl
Author Bieg, Bohdan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail b.bieg@am.szczecin.pl
Author Pikuła, Ryszard
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail r.pikula@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2170
Abstract Wskazano na źródła największych zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi oraz na dążenie do ich ograniczenia przez wprowadzenie konwencji międzynarodowych. W badaniach zanieczyszczeń olejowych szczególną przydatność posiada zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Opisano spektrofotometr dwuwiązkowy służący jako miernik widma absorpcyjnego oraz teoretyczne zależności pomiędzy intensywnością i częstością widma a strukturą badanych molekuł. Na podstawie wieloletnich pomiarów zebrano dane informujące o poziomie zaolejenia wód spływających rzeką Odrą do morza z całej jej zlewni oraz o dodatkowym zaolejeniu, jakie wnoszą duże zakłady energetyczne umieszczone przy jej ujściu. Wskazano na przyrosty zaolejenia w okresach występowania kataklizmów powodziowych oraz zwrócono uwagę na fakt, że rejestrowane poziomy zaolejenia są bardzo niskie w odniesieniu do norm i nie powodują zagrożenia środowiska morskiego.
Pages 31-41
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ zakładów energetycznych z okolic Szczecina na stan zaolejenia wód Odry
Type Review article
References
  1. Wiewióra A., Wesołek Z., Puchalski J.: Ropa naftowa w transporcie morskim. Wydawnictwo Trademar Gdynia 1999 s. 269.
  2. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. MARPOL 73/78. PRS Gdańsk 1997.
  3. Kirkiewicz J.; Zmiany stanu zaolejenia wody w dolnym biegu oraz przy ujściu Odry. Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska nr 3 (464) Gdańsk. 1998 s. 18-20.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 2
Published 2001-04-10
Accepted 2001-03-14
Recieved 2001-02-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds