English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

27 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 27 / 1986 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zasadnicze rozważania poprzedzono charakterystyką dwóch odmian systemu parametrycznego, tj. systemu scentralizowanego i systemu zdecentralizowanego /centralno-rynkowego/. Ta ostatnia odmiana została zaprojektowana w aktualnej reformie gospodarczej w Polsce. W obu odmianach, ale szczególnie w parametrycznym systemie zdecentralizowanym, szczególną rolę spełniają ceny wyrobów i usług. Wyodrębniono cztery główne podstawy tworzenia cen: kosztową /w tym sześć odmian/, użytkową, cen zewnętrznych, popytowo-podażową.
 • Grabiec, Władysław; Grzybowski, Adam; Łukasik, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono oddziaływanie niektórych elementów systemu zarządzania w przedsiębiorstwie na postęp ekonomiczny w świetle reformy gospodarczej wprowadzonej od 1 stycznia 1982 roku. Opracowanie składa się z czterech części, które poświęcone są: zasadzie i kierunkom racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwie, ogólnym założeniom reformy gospodarczej, oraz wpływowi wybranych mechanizmów i instrumentów ekonomiczno-finansowych na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw. Omówienie krytyczne zamknięto szeregiem wniosków o charakterze postulatywnym.
 • Marek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Produkcję zwierzęcych towarów białkowych w latach 1970-82 wyrażano w poszczegolnych jednostkach umownych za które przyjęto części jadalne i białko. Za pomoca tych jednostek przedstawiono rozmiary, dynamikę i strukturę produkcji zwierzęcej w rolnictwie oraz w przemyśle mięsnym, mleczarskim, jajczarsko-drobiarskim i rybnym. Wyniki badań empirycznych ujęte zostały w 18 tabelach.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę systematyki a zwłaszcza oceny przydatności wybranych metod analizy związków i zależności przyczynowej pomiędzy badanym zjawiskiem a określającymi go czynnikami z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w najczęściej spotykanej sytuacji w analizie przyczynowej badanego zjawiska ekonomicznego polegającego na tym, że wyróżnione i uwzględnione w badaniu czynniki określające kształtowanie się danego zjawiska w czasie, stanowią agregaty /grupy/ niejednorodnych /niejako różnej kategorii/ czynników.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono teorie wyjaśniające przyczyny konfliktów w stosunkach międzynarodowych. W budowaniu teorii i badaniach empirycznych przyczyn konfliktów dominuje podejście wielodyscyplinarne. Rodzi to następstwa w postaci fragmentaryczności wielu teorii, brak zgody pojęciowej, stosowanie różnej zakresowo terminologii.
 • Kijak, Roman (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono w ogólnych zarysach tło historyczne epoko oraz zarys podstawowych poglądów C.H. Saint Simona, zwracając szczególną uwagę na te aspekty jego koncepcji, które zachowały swoją aktualność po dziś dzień. Dotyczą one zwłaszcza takich zagadnień jak roli czynnika sił wytwórczych w procesie rozwoju dziejowego, funkcji państwa i znaczenia walki klasowej w historii. Poglądy tego myśliciela wywarły duży wpływ na ukształtowanie się socjalizmu naukowego, którego twórcami byli K. Marks i F. Engels.
 • Jakóbczak, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono poglądy W.I. Lenina jako jednego z nielicznych teoretyków i przywódców partyjnych i państwowych, który poświęcił wiele uwagi problemowi kompromisu w polityce partyjnej. Jego uwagi dotyczące przede wszystkim: a/ roli, jakią pełni kompromis w polityce partii walczącej o zdobycie władzy a następnie w procesie rządzenia. b/ istoty kompromisu i jego granic tzn. rodzaju kompromisu i warunków dopuszczalności bądź niedopuszczalności określonych porozumień.
 • Burger, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono stosunek Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" do ustroju II Rzeczypospolitej. Powstały w 1928 roku ZMW RP "Wici" nie posiadał jeszcze wypracowanego programu ani swej ideologii. W pierwszym okresie swej działalności kładziono szczególny nacisk na wychowanie człowieka, dobrego rolnika-patrioty. W kwestiach ustrojowych ZMW RP "Wici" w swym pierwszym programie z 1931 roku opowiedział się za ustrojem republikańsko-demokratycznym, który miał zapewnić swobodę życia społecznego. Nie potępiano jeszcze wtedy ustroju kapitalistycznego. Z czasem stwierdzono w szeregach "Wici", że kapitalizm jest źródłem nędzy wsi. Od 1931 r. w prasie "Wici" pojawiły się żądania obalenia kapitalizmu w Polsce.
 • Derbisz, Alicja (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W etosie współczesnego społeczeństwa daję się zaobserwować dwie tendencje: z jednej strony do konkretyzacji wzorów osobowych i zwiększenia ich ilości, z drugiej - do ich syntezowania i redukcji. Obie tendencje, jakkolwiek pozornie rozbieżne stanowią tylko dwie strony tego samego procesu. Podstawą ich zróżnicowania kest odmienność funkcji - wzory syntetyczne i ogólne spełniają fukcję ideałów i ukierunkowują dążenia - wzory konkretne uruchamiają mechanizm naśladownictwa i identyfikacji.
 • Piłasiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opierając się na założeniu, że subiektywne kryterium adaptacji do warunków pracy i życia na statku morskim stanowi płaszczyznę hierarchizacji problemów marynarzy floty handlowej, zebrano opinie 118 oficerów nawigatorów na temat wybranych składników sytuacji życiowej i zawodowej tej grupy osób. Stwierdzomo, że najtrudniej jest im wywiązywać się równocześnie z roli zawodowej i roli rodzinnej. Świadomość tego stanu i odczucie zagrożenia egzystencjalnego sprawia, że kadra oficerska na statkach jest obciążona bardziej psychicznie niż fizycznie. W świetle uzyskanych wyników nie można mówić o pełnej adaptacji badanych do warunków życia i pracy na morzu.
 • Lasek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model teoretyczny absolwenta szkoły morskiej, cechy społeczno-demograficzne studentów WSM w Szczecinie w roku akademickim 1983/84 oraz wyniki badań dotyczących poglądów studentów i absolwentów WSM na temat wykonywanego zawodu i pracy na morzu. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie, jak się mają do siebie funkcja złożona i funkcja rzeczywista szkoły morskiej. Wskazano na potrzebę doskonalenia systemów edukacji morskiej, które nie tylko powinny wyposażyć przyszłych oficerów marynarki handlowej i rybackiej w wiedzę i umiejętności fachowe, lecz także powinny przygotować ich do radzenia sobie w osobliwych warunkach pracy i życia na morzu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds