English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jaworski, Stefan Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1576
Abstract Przedstawiono uwarunkowania losów absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, tworzące się zarówno w sferze przygotowania do zawodu w uczelni, sytuacji w przedsiębiorstwach armatorskich - żeglugowych i rybackich, jak i regulacji prawnych procesu zatrudnienia. Przeprowadzono analizę ogólnej sytuacji zatrudnienia absolwentów szkół Wyższych w Polsce, przyczyn i charakteru narastania zjawiska nadmiaru absolwentów oraz perspektyw w tym zakresie.
Pages 7-45
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ wykształcenia, rynku pracy oraz regulacji prawnych na niektóre czynniki warunkujące zatrudnienie absolwentów wyższej szkoły morskiej w Szczecinie
Type Review article
References
 1. Bernat S.: Kierunki zmian systemu zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Życie Szkoły Wyższej 1982 , nr 11.
 2. Barnat S.: Niektóre problemy kształcenia i zatrudnienia absolwentów. Życie Szkoły Wyższej 1982, nr 10.
 3. Budzianowski R.: W kwestii pomocy materialnej dla studentów - kierunki zmian. Życie Szkoły Wyższej 1983, nr 7-8
 4. Cieplak Z.: Pierwsze zatrudnienia inżynierów mechaników, absolwentów Politechniki Warszawskiej. Życie Szkoły Wyższej 1982, nr 11.
 5. Dekret z dnia 12 grudnia 19821 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz. 154/.
 6. Jaworski S.L.: Absolwenci szkół morskich Szczecina lat 1948-1977 /wybrane zagadnienia/. W: Wyższa Szkoła Morska w XXX-lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie 1946-1977, Szczecin, WSM 1977.
 7. Jaworski S.L., Kokot R.: Udział absolwentów morskich szkół rybackich w gospodarce rybnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 1980, nr 17.
 8. Jaworski S.L.: losy absolwentów szkół morskich Szczecina z lat 1948-1972 /wybrane zagadnienia/, Pierwszy Zjazd Absolwentów Szkół Morskich 27 kwiecień 1974, Szczecin, WSM 1974.
 9. Jaworski S.L.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki rybnej w warunkach reformy gospodarczej. Konferencja w Wieżycy Gdańsk, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku, 1981
 10. Józefowicz A., Kuliczyński J.: Kształcenie kadr - zagrożenie i szanse / ekspertyza wykonana w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego/. Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", 1983 r. /maszynopis powielony/.
 11. Kokot R.: Absolwenci morskich szkół rybackich w Polsce czynnikiem produkcji rybołówstwa morskiego. Praca doktorska obroniona na Wydziale Rybactwa Morskiego I technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1981.
 12. Minkowski J.: Przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy. Życie Szkoły Wyższej 1982, nr 11.
 13. Miakowski J.: Zatrudnienie polskich absolwentów uczelni zagranicznych. Życie Szkoły Wyższej 1982 r., nr 10.
 14. Na morzu potrzebni fachowcy: artykuł z posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi na temat stanu i perspektyw szkolnictwa morskiego, Rzeczpospolita nr 244, z dnia 13 października 1983 r.
 15. Rozporządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z dnia 16 września 1982 r. w sprawie warunków oraz rodzaju i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów /Dz.U. nr 29, poz. 204/.
 16. Rozporządzenie ministra żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich /Dz.U. nr 33, poz. 299/.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 w sprawie zatrudnienia absolwentów /Dz.U. nr 53, poz. 234/.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych i orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wyksztłcenia /M.P. nr 2, poz. 9/.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych /Dz.U. nr 29, poz. 126/.
 20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy /Dz.U. nr 35, poz. 229/
 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnieniu absolwentów /Dz.U. nr 40, poz. 270/.
 22. Zarządzenie ministra żeglugi z dnia 2 lutego 1974 t., w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół morskich podległych ministrowi żeglugi /Dz.U. nr 8, poz. 46/.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 9
Published 1986-01-10
Accepted 1985-12-13
Recieved 1985-11-18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds