English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Karganov, Sergey A.
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Metod Ilościowych i Prognozowania, 70-507 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 11
E-mail karganov@yandex.ru
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/142
Abstract W artykule przeanalizowano przyczyny błędnego wykorzystania wskaźnika produktu krajowego brutto (PKB) przy ocenie wielkości i tempa wzrostu wytwarzanej w kraju produkcji. Z tych samych powodów wskaźnik PKB nie jest przydatny w ocenie efektywności prowadzonej w kraju polityki inwestycyjnej i inno-wacyjnej. Zaleca się zamianę wskaźnika PKB na wskaźnik dochodu krajowego brutto (DKB) i podaje się je-go definicję
Pages 44–50
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords produkcja globalna
Keywords PKB
Keywords mierzenie dochodu
Title Wady PKB jako wskaźnik oceny poziomu rozwoju gospodarczego
Type Original scientific article
References
 1. СЕРЕБРЯКОВ Г.Р.: Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели Российской эконо-мики. См.: http://www.macroforecast.ru/doc/ser00_1.doc.
 2. Europejski System Rachunków. ESA 1995.
 3. ZIENKOWSKI L.: Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro. GUS. Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań (pod red. Mariusza Plicha). Uniwersytet Łódz-ki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Łódź 2007.
 4. Główny Urząd Statystyczny. Studia i analizy statystyczne. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów insty-tucjonalnych 2000–2006. Warszawa, Lipiec 2008. www.stat.gov.pl.
 5. LADA K.: Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych. GUS. Departament Rachunków Narodo-wych. 2008.
 6. KARGANOV S.: Nieprawidłowości informacyjne bilansów międzybranżowych „wejście–wyjście”. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2007, nr 12(84), 59–74.
 7. KARGANOV S.: Osobliwości planowania bilansów między-branżowych „wejście–wyjście” i ekonomiczno-matematy-cznego modelu W. Leontjewa. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2007, nr 12(84), 75–94.
 8. КАРГАНОВ С.А.: Геополитическая оценка националь-ного богатства. Санкт-Петербург, „Геополитика и без-опасность”, 2009, №2-3 (6–7).
 9. Национальное счетоводство: Учебник. – 3-е изд. / Под ред. Б.И. Башкатова. – Финансы и статистика, 2005.
 10. KARGANOV S.: Metodologia zbudowania i optymalizacji bilansów międzybranżowych „Popyt–Podaż” produkcji (BMB „P–P”). Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicz-nego Transportu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2008, nr 16(88), 32–38.
 11. KARGANOV S.: Budowa optymalnych bilansów BMB „P–P” i ich wykorzystane przy rozwiązaniu problemów zarządzania. Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicz- nego Transportu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2008, nr 16(88), 39–47.
ISSN on-line 2392-0378
Language Polish
Funding No data
Figures 0
Tables 2
Published 2009-06-10
Accepted 2009-05-14
Recieved 2009-04-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds