English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Abramowska, Ewa; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono ogólne zagrożenia występujące podczas transportu morskiego ładunków radioaktywnych. Wytyczne do transportu morskiego tych ładunków podano zgodnie z konwencjami: SOLAS 74 i MARPOL 73/78. Szczegółowe wymagania opisano i przedyskutowano opierając się na Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych i Międzynarodowym kodeksie bezpiecznego przewozu statkami radioaktywnego paliwa jądrowego, plutonu oraz wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach.
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule nakreślono stan badań w zakresie oddziaływania wiatru w modelach matematycznych manewrowania statkiem. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na oddziaływanie fał, zwykle silniejsze i towarzyszące wiatrowi. Podniesiono problem korekcji morskich prób manewrowych do warunków zerowych wiatru, co jest istotne przy akwizycji danych do identyfikacji modeli matematycznych ruchu. Przeanalizowano dokładności określenia oddziaływań wiatru.
 • Banachowicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano aksjomatykę rachunku operatorów Bittnera oraz przykład wykorzystania tej teorii w analizie układów dynamicznych. Algebraizacja metod analizy matematycznej ma już swoją historię, Wywodzi się ona z przekształceń całkowych Laplace'a i Fourier 'a. Innym podejściem jest teoria operatorów Mikusińskiego, którą rozwinął i uogólnił profesor Ryszard Bittner.
 • Bielawska, Aurelia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przekształcenie systemu zarządzania polską gospodarką wymusiło również dokonanie zmian w sposobie zarządzania portami morskimi. Porty morskie, po raz pierwszy, poddane zostały konkurencji. Aby funkcjonować na rynku i rozwijać się porty morskie są zmuszone do aktywnej promocji swej działalności. W artykule przedstawiono i oceniono wybrane formy promocji Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście.
 • Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz; Wolak, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wraz z rozwojem metod pomiarowych, a szczególnie urządzeń do automatycznej rejestracji potoienia punktów, pojawia się potrzeba wstępnego opracowania wyników pomiaru w celu dostosowania ich struktury i wielkości do planowanych funkcji tworzonych systemów przestrzennych. W pracy przedstawiono koncepcję oraz ogólne założenia przetwarzania zbiorów obserwacji, wykorzystywanych do generowania numerycznego modelu dna, będących wynikiem pomiaru sondą wielowiekową.
 • Borawski, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autor przedstawia metodę symulacji obrazu sonarowego umożliwiającą odwzorowanie kształtu obiektów oraz cienia akustycznego. Jest ona przeznaczona do wykorzystania w systemach automatycznego rozpoznawania obiektów na podstawie konturów.
 • Buło, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę porównania działania rośnych metod filtracji na przykładzie zliczonej z danych GPS prędkości wzdłużnej statku Filtracja z uiyciem metody logiki rozmytej została porównana z filtrem Wiener a oraz Kalmana.
 • Chwesiuk, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemu elektronicznej wymiany informacji w łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej, a w szczególności w zakresie funkcjonowania transportu morskiego. Przedstawiono cechy systemu EDI. stan zaawansowania we wdrażaniu tego systemu na iwiecie oraz perspektywy jego wdrożenia w Polsce, szczególnie w transporcie morskim
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozważania związane z przewozem gazów skroplonych typu LNG drogą morską w aspekcie planowanej budowy terminalu przeładunkowego LNG na Pomorzu Zachodnim.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono założenie modelu oceny bezpieczeństwa ruchu statku na akwenach ograniczonych oraz metod jego oceny. Umożliwia to ilościową ocenę bezpieczeństwa, co może być wykorzystane jako czynnik zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na tych akwenach.
 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dane statystyczne dotyczące zagadnień eksploatacji maszyn i urządzeń przeładunkowych portów morskich Zespołu Szczecin - Świnoujście. Zamieszczono wyniki analizy zagrożeń w użytkowaniu urządzeń portowych, ich awaryjności oraz ocenę wieku urządzeń przeładunkowych Portu Morskiego w Szczecinie.
 • Gucma, Lucjan; Montewka, Jakub (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaproponowano sposób określania błędów pięciu metod analitycznych stosowanych do projektowania bezpiecznej szerokości dróg wodnych Błędy oszacowano opierając się na porównaniu wyników z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań symulacyjnych ruchu statków. Analiza błędów poszczególnych metod analitycznych pozwoliła określić granice ich stosowalności i przydatność do projektowania różnych rodzajów dróg wodnych.
 • Jagniszczak, Igor; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu barek na wodach śródlądowych nabiera dużego znaczenia wobec planowanego wzrostu tonażu ładunków transportowanych tą drogą. Planuje się wdrożenie systemu regulacji ruchu barek i statków na odcinku Dolnej Odry - Kanał Havela. W artykule przedstawiono symulacyjny model ruchu barek oraz śluzy na tym akwenie. Wykorzystanie modelu zobrazowano przykładowymi próbami symulacyjnymi.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (1SM Codę) był przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w listopadzie 1993 r. i włączony do rozdziału IX Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie tycia na morzu. Kodeks ma zapewniać bezpieczeństwo na morzu, zapobiegać wypadkom, utracie tycia i eliminować zanieczyszczenie środowiska morskiego i straty materialne. W Unii Europejskiej na statkach pasaterskich ro-ro Kodeks ISM wdrożono I lipca 1996 r.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds