English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Drozdowski, Józef: 52 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników badań eksploatacyjnych rozpylaczy okrętowych silników spalinowych zamontowanych na statkach P.M.H. Określono charakterystyki niezawodnościowe tych elementów oraz sformułowano wnioski co do przyczyn uszkodzeń i celowości wymian profilaktycznych wtryskiwaczy.
 • Drozdowski, Józef; Kubiak, Albin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istnieje w kraju potrzeba opracowania i wdrożenia systemu regeneracji części maszyn i urządzeń okrętowych wykorzystującego nowoczesne technologie światowe. Względy techniczne, jak i ekonomiczne, uzasadniają wprowadzenie szeroko tego systemu, zwłaszcza w gospodarce rynkowej.

Other publications

 • Drozdowski, Józef; Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano zasady zastosowania tylnej projekcji do nauczania geometrii wykreślnej 1 technicznego rysunku okrętowego, poprzedzone omówieniem zagadnień ogólnych z metodyki nauczania tych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem występujących trudności. Przedstawiono opracowany i zrealizowany projekt tylnej projekcji w jednej z sal wykładowych. Omówioną metodę zilustrowano dwoma przykładani: jednym z geometrii wykreś-lnej i jednym z technicznego rysunku okrętowego. W zakończeniu wskazano na zalety stosowania tylnej projekcji.
 • Drozdowski, Józef; Etynkowski, Bogusław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia wyniki pomiarów mocy indykowanej okrętowego silnika wolnoobrotowego Sulzer typ 7RD76 zainstalowanego na statku m/e "Ziemia Białostocka" Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Celem tych badań jest uzyskanie prawidłowego rozkładu mocy na poszczególnych cylindrach. Pierwsza część artykułu zawiera uwagi ogólne odnośnie istoty i znaczenia wykresów indukatorowych oraz ilustruje ważniejsze przypadki i nieprawidłowości pracy silników. W dalszej części przedstawiono zastosowaną metodę obliczeń mocy indykowanej, oraz podano wyniki obliczeń z wnioskami końcowymi, posiadającymi praktyczne znaczenie.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A artykule podano ogólny model eksploatacji statku w ujęciu matematycznym oraz omówiono niektóre zagadnienia niezawodności siłowni statku, sposobu o metody badania. Podano również sposoby matematycznego określenia optymalnego okresu eksploatacji statku i praktycznego korzystania z wzorów i wykresów. Zilustrowano to szeregiem przykładów. W konkluzji podano wnioski wypływające z rozważań a posiadające praktyczne zastosowanie dla służb technicznych armatorów i prowadzonych w przedmiocie prac naukowo - badawczych
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule wykorzystano analityczne dane uzyskane w ciągu kilkuletnich badań eksploatacji wybranych typów głównych silników okrętowych. Badania prowadził na statkach PMH zespół pracowników Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Na podstawie analizy zaistniałych nesprawności podano sposób opracowania wyników informacji eksploatacyjnych w celu określenia wskaźników niezawodności wtryskiwaczy. Praktycznie wnioski wynikające z tych badań zostały podane w końcowym punkcie opracowania.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań zużycia iglic wtryskiwaczy okrętowych silników wolnoobrotowych typu Sulzar RD-75 produkowanych przez HCP w Poznaniu. Scharakteryzowano parametry eksploatacyjne silnika głównego ze szczególnym uwzględnianiem pracy wtryskiwaczy. Podano metodę pomiaru zużycia za pomocą profilogramów powierzchni roboczych. Omówiono wpływ czynników mających dominujące znaczenie na procesy zużycia par precyzyjnych. Wnioski posiadają praktyczne znaczenie tak dla służb technicznych producenta i eksploatatora tych urządzeń, jak i prowadzonych w tym przedmiocie prac naukowo - badawczych.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych charakterystyk wtryskiwaczy wysokoprężnych wolnoobrotowych silników okrętowych. Całość wykonanych praz pozwoliła na uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących czasu poprawnej pracy wtryskiwaczy. Omówiono wyniki prób stanowiskowych, wpływu jakości paliwa na pracę tych urządzeń. Wnioski posiadające znaczenie dla badań jakościowych aparatury wtryskowej okrętowych silników wolnoobrotowych
 • Drozdowski, Józef; Mierzejewski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania efektywnego czasu pracy siłowni statku mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Znaczenie poznawcze polega na znalezieniu związków funkcyjnych korelacji statystycznej pomiędzy czasem efektywnym pracy siłowni , a czynnikami , które w sposób istotny warunkują tę efektywność. Praktyczną stroną tego zagadnienia jest własciwe wykorzystanie wniosków wynikłych z badan do działalności służb eksploatacyjnych w pracach prognozowo-planistycznych i analitycznych. Artykuł przedstawia przebieg badań masowców eksploatowanych przez armatora szczecińskiego. Statki posiadały silnik Sulzera produkcji HC - Poznań. Szeroko potraktowano zagadnienie zasadności zastosowanej metody regresji do tego typu badań.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono przykład zastosowania metod graficznych do określenia podstawowych wskaźników niezawodności elementów silnika okrętowego na przykładzie wtrykiwaczy. Wyniki badań niezawodności eksploatacyjnej wtryskiwaczy zestawiono w postaci tabel, zaś określenie podstawowych wskaźników dokonano za pomocą nomogramów traktujac wtryskiwacz jako obiekt nienaprawialny. Konkluzje wynikające z badań przedstawiono we wnioskach.
 • Brika, Andrzej; Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wyniki badań ekspoloatacyjnych wtryskiwaczy silników okrętowych wolnoobrotowych, w aspekcie wpływu czystości paliwa na czas poprawnej pracy wtryskiwaczy oraz proces zużycia otworów rozpylających. Określono zależności funkcyjne pomiędzy ww. wielkościami , stwierdzając, że czas pracy wtryskiwacza jest funkcją liniową ilości zanieczyszczeń w paliwie , zaś do powiększenia otworów rozpylaczy zależy wykładniczo.
 • Drozdowski, Józef; Grodzki, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykorzystując równanie Reynoldea dla panewki hiberboloifalnej, wprowadzono w sposób analityczny równania rozkładu ciśnień przy założeniu łożyska :nieskończenie krótkiego". Pole ciśnień zostało wyprowadzone na podstawie podprogramu GROD 3, który wyznacza rozkład ciśnień dla zadawanej krzywej drogi środka czopa.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono przepływ ciepła przez wtryskiwacz i czynniki wpływąjace na temperaturę rozpylacza. Omówiono szczegółowo opracowany model elektryczny rozkładu temperatur w rozpylaczu. Poddano analizie wyniki badań.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienia obciążeń cieplnych rozpylaczy tłokowych silników okrętowych, podając przebieg badań oraz metodykę wyznaczenia rozkładu temperatury rozpylacza na podstawie parametrów pracy silnika /wykresy indykatorowe/, zilustrowano. Opracowane wyniki ujęto w formie tabel i wykresów
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zareprezentowano wyniki badań materiałowych korpusów rozpylaczy silników okrętowych ZL 40/48 ze szczególnym uwzględnieniem ich obciążeń cieplnych. Przedstawiono również metodykę badań eksplaoatacyjnych tych elementów komory spalania oraz badań laboratoryjnych.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds