English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Tarchalski, Maciej: 06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rekrutacja do wyższych szkół morskich stanowi obecnie poważne zagadnienie ze względu na zmniejszającą się z roku na rok liczbę kandydatów. Przedstawione wykresy i tabele potwierdzają ten regres. Wiele czynników ma wpływ na taki stan rzeczy. Przy stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na kadrę morską z wyższym wykształceniem, spadek zainteresowania studiami w wyższych szkołach morskich spowodują znaczny deficyt /ok. 50 %/ tych kadr na rynku pracy. Wnioski wynikające z analizy przyczyn braku kandydatów na studia morskie zmierzają do: reorganizacji egzaminów wstępnych, zwrócenia uwagi na motywację wyboru zawodu marynarza, stworzenia odpowiedniej propagandy morza i systemu bodźców przyciągających na studia morskie, szukania innych rozwiązań zmniejszających deficyt kadr, oraz do stworzenia nowego systemu przepisów prawnych zabezpiecza-jących rekrutację do uczelni morskich. Przedstawiona analiza i wnioski nie wyczerpują całości problemu, a ich głównym celem jest sprowokowanie dyskusji nad rekrutacją do wyższych szkół morskich.

Other publications

 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W życiu gospodarczym każdego kraju, poważną rolę odgrywa kolejnictwo. W Polsce, która odzyskała niepodległość w 1918 roku, koleje miały szczególne znaczenie będąc instrumentem nie tylko integrującym kraj, ale również wpływającym na kształt polityki gospodarczej i zagranicznej państwa polskiego. W oparciu o materiał źródłowy /archiwalny/, przedstawiono w artykule sześć pierwszych najtrudniejszych lat polskiego kolejnictwa /1918 - 1924/. Szczególną uwagę poświęcono roli, jaką odegrały koleje w kształtowaniu państwowości oraz integracji podzielonego przez zaborców obszaru kraju.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W dziejach polskiego kolejnictwa z okresu II Rzeczypospolitej interesującą sprawą była działalność Kolejowej Komisji Oszczędnościowej, powołanej do życia w 1936 roku. W oparciu o materiał źródłowy /archiwalny/ przedstawiono ważniejsze aspekty działalności KKO w LAtach 1936-2939. Szczególną uwagę poświęcono pracy taboru kolejowego, warsztatów naprawczych, dochodów płynących z przewozów osobowych i towarowych oraz problemami zatrudnienia. Z przytoczonych źródeł wynika, że w okresie działalności KKO uległy poprawie wszystkie wskaźniki charakteryzujące pracę poszczególnych służb PKP oraz znacznie wzrosła rentowność kolei.
 • Piłasiewicz, Józef; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pełne przystosowanie człowieka do warunków otoczenia jest niezbędne dla dobrego samopoczucia i efektywnej pracy. Problem ten jest ważny tam, gdzie warunki są skrajnie trudne, a od ludzi oczekuje się wysokiej niezawodności. Dotyczy to m.in. pracy na statkach morskich.
 • Marek, Stanisław; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zapotrzebowanie na oficerskie kadry pływające we flocie handlowej i rybackiej /według opracowania Instytutu Morskiego/ oraz możliwości jego pokrycia do 1990 r. przez wyższe szkolnictwo morskie, które jest podstawowym źródłem kadry pływającej z wyższym wykształceniem. Z prowadzonych wyliczeń wynika, że wyższe szkolnictwo morskie - przy obecnym i przewidywanym poziomie rekrutacji jest w stanie zabezpieczyć potrzeby na kadry oficerskie w około 66%. Zwrócono również uwagę na potrzebę prowadzenia aktywnej polityki naboru kandydatów do wyższych szkół morskich, jako warunku, od którego w znacznej mierze zależy dostarczenie właściwie wyselekcjonowanych i przygotowanych kadr oficerskich dla potrzeb armatorów.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest próbą określenia czynników mających wpływ na rozwój żeglugi pasażerskiej oraz żeglarstwa sportowego i turystycznego w małych portach estuarium Odry Jest to także próba określenia prognozy tej działalności do roku 2005.
 • Ariefjew, Igor; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Żegluga śródlądowa spełnia na świecie zasadniczą rolę. Szczególnie w Rosji i krajach Europy Zachodniej wykorzystuje się ekonomiczne walory tego transportu W Polsce żegluga rzeczna jest zaniedbana od lat. Na Wiśle zamarła prawie zupełnie i tylko przewozy odrzańskie są nadal kontynuowane, stanowiąc połączenie z systemem rzek Europy Zachodniej. W artykule podniesiono niektóre problemy żeglugi śródlądowej w Polsce, odnosząc je do stanu w innych krajach
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Port morski w Darłowie należy do grupy tzw. małych portow środkowego wybrzeża Jego atrakcyjne usytuowanie oraz stosunkowo znaczne zaplecze o charakterze rolno-lesnym, nie jest w pełni wykorzystane W artykule omowio-no me tylko istniejący stan zagospodarowania portu, ale również wskazano na podstawowe koncepcje jego rozwoju. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze drogą do tego celu jest komunalizacja portu oraz swobodne i samodzielne działanie samorządu terytorialnego
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Port morski w Kołobrzegu należy do grupy tzw. małych portów środkowego wybrzeża. Aktualna koncepcja jego przebudowy, wiąże się z projektem rozszerzenia działalności administracyjnej i eksploatacyjnej portu, po jego prywatyzacji. W artykule omówiono całość struktury przestrzenno-funkcjonalnej, działającego obecnie portu oraz zasygnalizowano potrzeby inwestycyjne. Ich realizacja ma podnieść atrakcyjność portu i zwiększyć jego konkurencyjność.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przez cały dotychczasowy okres istnienia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przywiązywano znaczną uwagę do realizacji funkcji wychowawczej. Stworzono system wychowania, w którym istotną rolę odgrywali pedagodzy i studenci, kierujący się nakreślonymi w dokumentach wychowawczych, zadaniami wychowania morskiego. W artykule omówiono nie tylko realizowane zadania i przyjęte programy, ale przede wszystkim przedstawiono ludzi podejmujących te trudne - w działalności szkoły morskiej - problemy.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Z okazji 50-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przedstawiono artykuł. oparty na pierwotnym materiale źródłowym, w którym omówiono związki Wyższej Szkoły Morskiej z gospodarką oraz ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą Współpraca naukowa WSM układała się bardzo różnie, a wpływ na jej stan miały zarówno wydarzenia polityczne, jak i gospodarcze oraz zaangażowanie samych nauczycieli akademickich. Jednak nawiązane przez WSM porozumienia i współpraca pozwoliły na podniesienie potencjału naukowego kadry pedagogicznej do niespotykanego dotąd, w szkolnictwie morskim poziomu.
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podstawowym problemem artykułu jest szeroko rozumiana edukacja morska społeczeństwa Autorzy próbują udowodnić, te w wychowaniu młodzieży zbyt mało miejsca zajmuje wychowanie morskie. Zachodzi zatem pilna potrzeba, aby w systemie edukacji powszechnej pojawiło się wychowanie morskie rozumiane jako część procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz propaganda polityki morskiej państwa. Taka edukacja społeczeństwa może przynieść efekty dopiero wtedy, gdy będzie się cieszyć prawdziwym społecznym zainteresowaniem. Aby tak się stało w polityce gospodarczej państwa musi się pojawić polityka morska.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polskie Koleje Państwowe spełniały dominującą rolę w gronie pozostałych dziedzin komunikacji. 7m pomocą stawek przewozowych i ustanawiania tzw. taryf uprzywilejowanych, koleje wpływały na stan koniunktury w transporcie i realizację zadań przewozowych. Konkurencja między transportem kolejowym, a pozostałymi dziedzinami komunikacji rozwijała się w różnych okresach i z rozmaitym skutkiem szczególnie dla transportu lądowego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds