English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Krupowies, Jan: 67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Posługując się metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą, oznaczono w wybranych olejach smarowych firmy BP koncentrację takich pierwiastków śladowych, jak: Al, Cr. Cu. Fe. Ni. Pb, Si, Sn. Oleje badano po różnych czasach ich użytkowania w pochwie walu śrubowego typu Cedervall /KR-702-202/MDL-570 na wybranych statkach Grupy PŻM. Sporządzono krzywe zmian koncentracji oznaczanych pierwiastków śladowych olejach, po różnych czasach ich eksploatacji. Na ich podstawie oraz analizując zmiany lepkości olejów, zawartości w nich wody, soli i zanieczyszczeń, dokonano próby oceny zużycia łożysk ślizgowych oraz uszczelnień pochwy walu śrubowego.

Other publications

 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  On the basis of operational research on the condition of selected BP lubricating oils used in auxiliary engines of the Polish Steamship Company vessels, the author analyzes and assesses the changes in viscosity, base number and flashpoint of these oils, as well as their water content and pollution.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A statistical analysis of changes made in operational parameters of various kinds of lubrication oils produced by Western firms used in marine piston diesel engines has been completed. Analytic ageing indexes of these oils in tested engines have been calcu-lated.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  On the basis of many years’ extensive operational research of the condition of vari-ous kinds of lubricating oils from Western companies, the values and change frequency of these oils’ service parameters have been analyzed and estimated during their opera-tional use in auxiliary marine piston engines.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli; Pogorzalska, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono preparację przędzy i tkaniny z polikrapomidu /PA6/ za pomocą emulsji poliuretanowej PU-401 z dodatkiem różnych ilości trójizocyjanianu blokowanego fenolem /PTF/ jako czynnika eiesciującego. Zbadano w jakim stopniu dodatek tego środka wpływa mody -fikująco na takie własności fizyczne preparowanej przędzy, jak: sztywność, sorpcja wody, rozpuazczalność na-niesionej powłoki i jej adhezja do tkaniny poliamidowej. Stwierdzono, że usieciowanie powłoki poliuretanowej po- prawia wydatnie charakterystykę przędzy rybackej i wykonanych z niej tkanin sieciowych.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono preparowanie przędzy i tkaniny sieciowej z polikaproamidu /PA 6 / modyfikowaną emulsją poliuretanową /PU - 401/ , zawierającoą dodatek różnych ilości blokowanego dwu- i trójizocyjanianu jako czyników sieciujących.Dla emulsji tej oznaczono podstawowe własności fizykochemiczne.Następnie zbadano wpływ zmodyfikowanej preparacji na takie własności uzytkowe polikaproamidowych materiałów sieciowych jak: wytrzymałość i sztywność przędzy rybackiej, sorpcję wody przez tę przędzę, adhezję naniesionej powłoki poliuretanowej do tkaniny poliamidowej i jej stopień usieciowania oraz wymywalność w sztucznej wodzie morskiej podczas prania testowego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierzono, że dodatek każdego ze stosowanych związków sieciujących poprawia charakterystykę preparowanej przędzy i tkaniny sieciowej. Najlepsze jednak wyniki, z użytkowego punktu widzenia uzyskano przy zastosowaniu do emulsji PU = 401 dodatków trójizocjanu blokowanego fenolem /PTF/ który daje preparacje o większej odporności na wymywanie testowe w wodzie morskiej dzięki większej ich sile adhezji do podłoża poliamidowego niż siła adhezji preparacji z dodatkami blokowanego dwuizocyjanianu metyloetyloketoksynem /DTK/ i fenolem /DTF/. Stwierdzono również korelacje pomiędzy stopniem usieciowania naniesionego poliuretanu a badanymi własnościami fizycznymi preparowanej przędzy rybackiej
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Do preparowania przędzy i tkaniny sieciowej z polikaproamidu /PA6/ zastosowano wodne emulsje polimerów dla niektórych oznaczono podstawowe własności fizykochemiczne. Następnie zbadano wływ zastosowanych preparacji na takie własności użytkowe poliamidowych materiałów sieciowych, jak: wytrzymałość i sztywność przędzy rybackiej, sorpcję wody przez tę prządzę, adhezję naniesionej otoczki polimerowej do tkaniny polikaproamidowej oraz jej wymywalność w sztucznej wodzie morskiej podczas laboratoryjnej eksploatacjo.
 • Łączkowski, Marceli; Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Porównano wpływ użytkowania na zmiany niektórych wlasności fizyko-mechanicznych tkanin sieciowych stanowiących fragmenty włoka i osłony włoka wykonnane z włókien poliamidowych typu stilon i lanastil. Porównawcze proby eksploatacyjne wykazały, że tkaniny wykonane ze sznurków lanastilowych wykazują gorsze własności niż tkaniny ze sznurków stilonowych, a szczególnie niż tkaniny stilonowe preparowane.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie danych literaturowych przeprowadzono syntezę metyloetyloketoksymu, za pomocą którego zablokowano grupy - NCO w Desmodurze T-80. Drugi czynnik sieciujący uzyskano przez zablokowanie tych grup fenolem. Trzeci środek sieciuj ący - Izocyn PTF, otrzymano z Zakładów Doświadczalnych "Izochem" przy Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy. Wprowadzono następnie te blokowane wieloizocyjaniany do dyspersji poliuretanowych i otrzymano modyfikowane dyspersje wodne poliuretanów jonowych, umożliwiające chemiczne łączenie tych polimerów z włóknami polikaproaimidowymi. W końcowym etapie pracy ustalono doświadczalnie warunki odblokowywania grup izocyjanianowych w czynnikach sieciujących.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pierwszej części tej pracy /4/ omówione zostały dotychczasowe niepublikowane, sposoby otrzymywania modyfikowanych tyspersji poliuretanów jonowych, których zastosowanie opatentowano w roku 1973 /12/.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Metodą ICP-AES oznaczono w olejach hydraulicznych firm: BP i Shell zawartość pierwiastków śladowych: Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Si, Sn, Zn oraz dla niektórych olejów P, Ba, Ca, Mg. Oleje badano po różnym czasie użytkowania w maszynach sterowych statków. Analizując zmiany koncentracji pierwiastków oraz zmiany lepkości olejów, zawartości wody. soli i zanieczyszczeń, wnioskowano o stanach pracy i zużyciu najważniejszych elementów układu hydraulicznego monitorowanych maszyn sterowych statków
 • Abramowska, Ewa; Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualny stan rozwiązań techniczno-prawnych, dotyczących składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Na świecie obserwuje się ciągły wzrost liczby reaktorów jądrowych i związane z tym znaczne nagromadzenie odpadów radioaktywnych. Rośnie takie tonaż ładunków radioaktywnych w transporcie morskim. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia w tycie kompleksowego i długofalowego planu unieszkodliwiania, składowania i bezpiecznego transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Tylko właściwa i ogólnie przyjęta gospodarka w tym zakresie, a nie stosowanie doraźnych i tymczasowych rozwiązań, może skutecznie zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku naturalnemu.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano niektóre własności fizykomechaniczne przędzy rybackiej, wytworzonej przez wielostopniowe skręcenie profilowanych włókien polikaproamidowych /lanastilowych/ i stwierdzono, że są one gorsze od tychże własności zbliżonej masą liniową, średnicą i skrętem przędzy z nieprofilowanych włókien tego samego rodzaju /stilonowych/.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds