English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Jóźwiak, Zofia: 26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Rybołówstwa Morskiego w latach 1982-83 w tym zakończone prace doktorskie i wystąpienia na ogólnopolskim forum naukowym. Omówiono kontakty z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi, posiedzenia naukowe Instytutu oraz nagrody i odznaczenia przyznane pracownikom IRM.

Other publications

 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
  The purpose of the paper has been pointing out the ballast waters donor ports which for the Police harbour are of the highest risk category as far as transmitting living alien species is concerned. The species when encountering similar environmental conditions become risk to the local species as food competitors treating the local species as food and expanding in an invasive way and spreading formerly unknown diseases to the local environment. Moreover, they become dangerous to human health as well as hinder the economy development by reducing fish resources, growing on hydro-technical constructions etc
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  This article presents an analysis of environmental risks in the Southern Baltic area posed by the transfer of invasive species in ships‟ ballast water, based on the results of research and relevant literature. The prospects for the implementation of the International Convention for the Control and Management of Ships, Ballast Water and Sediments (the BWM Convention) have also been evaluated. The relevant research has been conducted in the Polish harbours of Szczecin, Police, Świnoujście and Gdańsk (the data for Gdańsk have been derived from the research study conducted by the CTO SA research team). The transport of ballast water is a highly complex issue, combining the requirements of technical and environmental safety, and the expected economic outcome. Alien species introductions appear to be a serious problem, especially if the species turn out to be invasive (IS). They have a damaging and limiting effect on the populations of the native fauna, some indigenous species even risk extinction. Moreover, some alien species generate high financial losses, fouling underwater structures, such as pipelines and ships‟ or boats‟ hulls, and constraining the volume of fishing. Owing to its low salinity, the coastal area of the Southern Baltic is conducive to the growth of populations of alien species brought from harbours located on the mouths of rivers. Apart from causing biological contamination of coastal waters, such species may go up the rivers. Both the Helsinki Commission and the European Commission are taking actions aimed at protecting the natural environment of the Baltic Sea, including, among others, at implementing the BWM Convention within the shortest possible time to minimize this type of biological contamination of the Baltic
 • Jóźwiak, Zofia; Resznyak, W.I. (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014)
  In the article theoretical bases of technology of purification of bilge water, which is formed during the operation of ship power plants. Theoretical foundations are based on theoretical premises Kulskij L.A. that the choice of methods of cleaning depends on the properties of the treated water. The basic properties of oil bilge water that oil present in this water emulsified oil products and oil as the individual phases. Also made an analysis other factors that determine the choice of technology cleaning of bilge water. The basic technological scheme of cleaning should contain methods for cleaning from free product and from emulsified. There is also the possibility to use such methods of water treatment, which improve the efficiency of methods of cleaning. Theoretical bases allow to develop effective devices for cleaning bilge water as marine and coastal or for floating treatment facilities.
 • Jóźwiak, Zofia; Bosy, Anna; Gąsiorowska, Magdalena; Grabia, Marcin; Banach, Anna; Majewski, Łukasz; Kilar, Anna; Matkowska, Kornelia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article presents the results of research on the cleanness of the River Noteć. The analysis was were executed in the period 18–30 August 2005 by students from the Scientific Circle of Ecology, Maritime University, in time of student training period on the ship "Wł. Łokietek". Using the method of spectro-photometer UV (205–320 nm length), the following indicators were qualifield: the total organic carbon, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, content of nitrates, total suspended solids and surfactants.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The author takes a stance on the role of reliability of port cargo-handling facilities. An analysis has been performed of accidents during cargo-handling operations in the port of Szczecin in a five-year period, with particular consideration of accidents where cargo-handling facilities were involved. An example of the port of Szczecin is given in determining the share of accidents caused by failure of cargo-handling facilities.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Commonly used models of accidents at work have been presented. A quantitative analysis of accidents at the port of Szczecin (frequency, seriousness, accident rate) has been carried out for the years 1996 – 2000. A detailed quantitative and qualitative anal-ysis has been carried out for accidents during cargo-handling operations. On the basis of the estimated occupational hazard, employees’ safety has been assessed. A model card of occupational hazard assessment for cargo-handling places has been suggested.
 • Jóźwiak, Zofia; Kozłowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The pollution level of the marine environment, landlocked seas in particular, has made it necessary to search for more effective techniques and technologies of limiting pollution generated by ships. Further elimination of oil pollution in dumping waters has been focused on in the recent period. Oil dumped in bilge waters is estimated to have a significant 20% share in the total amount of oil getting into the seas. This fact settles the issue of the important role bilge water separators on ships. The content of oil pollution in dumping waters can be restricted to even below 5 ppm, supporting traditional deoil-ing systems with ultrafiltration techniques. On the basis of research conducted, possibilities of restricting pollution in depending waters have been shown, depending on the kind of membranes applied.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na postawie badań wykonanych w warunkach rzeczywistych, stwierdzono niewłaściwe warunki mikroklimatyczne przechowywania mączki rybnej w magazynach lądowych oraz w ładowniach statków transportowych i przetwórczych.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono wielkość strat mączki rybnej oraz miejsca i przyczyny ich powstawania w sferze przechowywania i transportu. Na podstawie opracowanego bilansu dynamicznego strat mączki rybnej określono wielkość strat tego towaru.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań nad zmianami zachodzącymi w resztkowym oleju rzepakowym zawartym w śrucie rzepakowej ze zbiorów rzepaku niskoerukowego w czasie 40 dni przechowywania w różnych warunkach mikroklimatycznych otoczenia.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (1SM Codę) był przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w listopadzie 1993 r. i włączony do rozdziału IX Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie tycia na morzu. Kodeks ma zapewniać bezpieczeństwo na morzu, zapobiegać wypadkom, utracie tycia i eliminować zanieczyszczenie środowiska morskiego i straty materialne. W Unii Europejskiej na statkach pasaterskich ro-ro Kodeks ISM wdrożono I lipca 1996 r.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono badania nad wpływem butylohydroksyanizolu (0,02%) i jego mieszaniny z glicyną (0,1%) lub tryptofanem (0,1%) na hamowanie utleniania 'hydrolizy lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich (Clupea harengus L ) * czasie 35, tygodniowego przechowywania w temperaturze -25°C. Analizowa-n° zawartość hydronadtlenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trierów, wolnych kwasów tłuszczowych. Obliczono aktywności antyoksydacyjne ~aslosowanych przeciwulleniaczy. Stwierdzono dużą zdolność wszystkich zastosowanych przeciwutleniaczy w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydronadenków. a większą BHA z aminokwasami niż samego BHA w hamowaniu na-fpomadzania się aldehydów Efektywność antyoksydacyjna analizowanych prze-c iw utleniaczy była największa do 3. miesiąca przechowywania tkanki mięśniowej śledzi w temperaturze - 25°C.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu Endoxu (0,00625%, 0,01250%, 01875%), będącego mieszaniną butylohydroksyanizolu, etoxychino-liny, kwasu cytrynowego, kwasu fosforowego oraz związków powierzchniowo-czynnych na hamowanie utleniania i hydrolizy lipidów odpadów śledzi bałtyckich (Clupea harengus L.) w czasie 22-tygodniowego przechowywania w temperaturze -25"C. Analizowano zawartość hydronadtfenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trienów, wolnych kwasów tłuszczowych i karotenoidów. Obliczono aktywność antyoksydacyjną różnych stężeń zastosowanego przeciwu-tłeniacza. Stwierdzono największą zdolność w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydroncidllenków Endoxu o stężeniu 0,0125% oraz największą zdolność w hamowaniu nagromadzania się aldehydów Endoxu o stężeniu 0,00625%. Efektywność antyoksydacyjna analizowanego przeciwutleniacza była największa do 3 miesiąca przechowywania odpadów śledzi w temperaturze -25' C.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano główne rodzaje zanieczyszczeń środowiska generowane przez port szczeciński, ze szczególnym uwzględnieniem zapylenia Przeanalizowano stosowane technologie przeładunku i składowania towarów sypkich pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń
 • Jóźwiak, Zofia; Majca, Marzena (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono szkodliwy wpływ eksploatacji portu w Kołobrzegu na środowisko. Skupiono się głównie na działalności przeładunkowej. Szczegółowo omówiono zanieczyszczenia emitowane do atmosfery oraz wód portowych
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono i omówiono grupy substancji dodatkowych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych oraz używkach. Omówiono również zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej (z 11 maja 1993 r.) w tej sprawie, prezentując jednocześnie 15 grup środków spożywczych i używek. Szczególną uwagę poświęcono przeciwutleniaczom i synergentom oraz ich wpływowi na organizm ludzki. Antioxidants used in food industry
 • Jóźwiak, Zofia; Salmonowicz, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono szkodliwy i niebezpieczny wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Podano schorzenia wywołane przez niejonizujące promieniowanie elektromagnety czne. Podano aktualnie obowiązujące określeniu i definicje pola elektromagnetycznego, elektrycznego i magnetycznego wraz z jednostkami natężenia tych pól. Omówiono strefę ochronną (niebezpieczną zagrożenia i pośrednią) wraz z ograniczeniami przebywania w tej strefie oraz strefę bezpieczną Opisano najczęściej wystęjiujące źródła promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem statkowych urzącłzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Sformułowano wnioski.
 • Dzhuguryan, Tygran; Wiśnicki, Bogusz; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The objective of this article is to present an innovative concept of modular reconfigurable trolleys for multifloor manufacturing that increases the efficiency of the production processes, transport and logistics. The characteristics of the original concept of modular load units for reconfigurable trolleys are presented, with their technical and technological description and assembly. This article culminates with the synthetic analysis of the effectiveness of the proposed solution. The applications contain a description of the possibilities of further implementation and development of the technology under investigation.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds