English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Leśmian-Kordas, Ruta; Kicińska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady metod pomiarowych analizy termicznej oraz zakres *ch zastosowań. Wykazano dużą przydatność tych metod w badaniach ładunko-zociwczych, zwłaszcza w optymalizacji technologii składowania i transportu ładunków.
 • Hozer, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W gospodarce morskiej występują prawidłowości statystyczne: dynamiki 1 wahań, rozkładów oraz zależności, których znajomość można wykorzystywać W procesie zarządzania. Ekonometria wypracowała w tym celu wyspecjalizowane narzędzia, które mogą być z powodzeniem stosowane h praktyce. Przedstawiono kilka przykładów prawidłowości w gospodarce morskiej w regionie zachodniopomorskim. Ponadto przytoczono zasadnicze pojęcia z zakresu ekono-metrycznego diagnozowania i prognozowania.
 • Gazińska, Mirosława; Lasota, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problem zmian strukturalnych zmiennych ekonomicznych. W takim przypadku stosowanie do analizy modeli liniowych nie daje dobrych wyników. W pierw szej części zostały zaprezentowane dwie metody periodyzacji, czyli podejścia stosowanego w- przypadku nieregularnych szeregów czasowych W ostatniej części artykułu zamieszczono przykład empiryczny oparty na danych dla Zarządu Portów Szczecin-Swinoujście za lata 1950-199} Dla kilku Wybranych zmiennych przeprowadzono analizę szeregów czasowych za lata 1950-1990 i zbudowano prognozy na rok 1991.
 • Litke, Aniela; Perycz, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawowe warunki i metody prognozowania, które pozwoliły na syntetyczną ocenę metodologii prognozowaniu zastosowanej przy określaniu kierunków rozwojowych polskich portów morskich, jakie zostały zaprezentowane przez ekspertów japońskich, niemieckich i holenderskich. Dokonano analizy porównawczej pomiędzy wynikami prognozowania uzyskanymi przez wymienione grupy ekspertów zagranicznych, w zakresie wielkości i struktury ładunkowej obrotów portów polskich
 • Litke, Aniela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wnioski z badań dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej portu morskiego w Świnoujściu i scharakteryzowano poszczególne ogniwa tego portu. Realizują one typowe funkcje przypisyw ane portom handlowym. tj obsługują ładunki, pasażerów i środki transportu morskiego i lądowego. Zakres produkcji omawianego portu zobrazowano w zamieszczonych zestawieniach tabelarycznych Przedstawiono również kierunkową prognozę obrotów portu w Świnoujściu do roku 2005.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Gronowski, Franciszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Oceniono, jak na ile zachodzących w Polsce od 1990 roku przemian systemowych wygląda polityka morska. Rozważania dotyczą jedynie tej części spraw morskich, którą nazywamy „ gospodarką morską Ocena ta wypada bardzo niekorzystnie, gdyż właściwie nadal brak jest polityki morskiej w Polsce. Przedstawione są ostatnie zdarzenia w tym względzie oraz postulaty na przyszłość
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polityka morska, której integralną częścią jest polityka portowa, została oceniona jako jeden z najważniejszych czynników stymulujących wielkość, strukturę i dynamikę oraz efektywność procesów eksploatacyjnych zachodzących w porcie. Zmiana systemu politycznego, urynkowienie gospodarki oraz postępujący proces przekształceń własnościowych spowodowały, że opracowane w Polsce założenia polityki morskiej państwa straciły swoją aktualność. Niezbędne jest zatem stworzenie nowej strategii rozwoju gospodarki morskiej traktowanej jako element systemu gospodarczego państwa Przedstaw iono propozycję działań prowadzących do powstania polskiej [wlityki morskiej ze wskazaniem uwarunkowań jej efektywnej realizacji w portach morskich.
 • Grzywacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono uwarunkowania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki transportowej. Czynniki warunkujące skuteczną politykę mają charakter ogólny i odnoszą się do każdej polityki działowej lub sektorowej oraz branżowej. Przyczynami nieskutecznej polityki są często błędy standardowe, polegające na niewłaściwej ocenie przeszłości.
 • Misztal, Konrad (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Infrastruktura portowa, jako element krajowej infrastruktury ekonomicznej, stanowi przedmiot zainteresowania władz publicznych, a głównie państwa, ty polskich portach morskich, które znajdują się w trakcie systemowych przekształceń, ulegają rady kalnej przebudowie stosunki podmioiowo-własnościowe i związany z nim system zarządzania infrastrukturą portową oraz wy konawstwa usług portowych. Rozwiązania w tym zakresie zawierają opracowane projekty ustawy o portach morskich Polski, która powinna być jak najszybciej zatwierdzona przez Sejm. Proponowane rozwiązania mają na celu dostosowanie portów polskich do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej Ostatecznym celem tych rozwiązań jest oddzielenie funkcji zarządzania infrastrukturą Portową od działalności eksploatacyjnej oraz jej prywatyzacja i demonopolizacja, a także uregulowanie spraw własności terenów portowych.
 • Salmonowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W części pierwszej dokonano oceny dotychczasowego funkcjonowania portów Wybrzeża Zachodniego, przeprowadzono analizę obecnych uwarunkowań organizacyjno-eksploalacyjnych. Określono też niezbędne działania bieżące mające wpływ na funkcjonowanie portów. W części drugiej wytyczono strategię rozwoju portów Wybrzeża Zachodniego do roku 2005 oraz wskazano zagrożenia realizacyjne postulowanych kierunków działań.
 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój przewozów ładunków masowych siatkami Polskiej Żeglugi Morskiej i ich struktura odzwierciedlają zarówno sytuacją gospodarki narodowej, jak i tendencje rynku światowego. Równocześnie zmiany struktury rodzajowej tonażu wskazują na szybkość i elastyczność działań, zgodnych z wymogami rynku frachtowego, co wpływa na skuteczność konkurencji wobec obcych armatorów Polska Żegluga Morska otł wielu lat realizuje kolejne etapy przekształceń organizacyjnych. własnościowych, kapitałowych, zmierzając w kierunku struktury holdingowej zgrupowania menadżersko-armatorskiego.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Witas, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Organizmy morskie roślin i zwierząt są źródłem wielu związków chemicznych o właściwościach leczniczych lub trujących dla ludzi i zwierząt. Przeciętnie w około 9% gatunków organizmów z mórz i oceanów wystęjiują związki o aktywnościach biologicznych ifarmakodynamicznych, z których właściwości przeciwbakteryjne, cytotoksyczne, przeciwkarcinogenne i immunostymulujące są najbardziej oczekiwane i cenne z możliwością ich zastosowania do celów leczniczych. Uważa się, że zorganizowana eksploatacja substancji o aktywnościach biologicznych i farmakologicznych w tzw. przyłowach przez flotyllę polskich statków rybackich oraz naukowych jest możliwa do realizacji z korzyścią dla gospodarki i ludzi.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polskie Koleje Państwowe spełniały dominującą rolę w gronie pozostałych dziedzin komunikacji. 7m pomocą stawek przewozowych i ustanawiania tzw. taryf uprzywilejowanych, koleje wpływały na stan koniunktury w transporcie i realizację zadań przewozowych. Konkurencja między transportem kolejowym, a pozostałymi dziedzinami komunikacji rozwijała się w różnych okresach i z rozmaitym skutkiem szczególnie dla transportu lądowego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds