English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Gronowski, Franciszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Oceniono, jak na ile zachodzących w Polsce od 1990 roku przemian systemowych wygląda polityka morska. Rozważania dotyczą jedynie tej części spraw morskich, którą nazywamy „ gospodarką morską Ocena ta wypada bardzo niekorzystnie, gdyż właściwie nadal brak jest polityki morskiej w Polsce. Przedstawione są ostatnie zdarzenia w tym względzie oraz postulaty na przyszłość
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polityka morska, której integralną częścią jest polityka portowa, została oceniona jako jeden z najważniejszych czynników stymulujących wielkość, strukturę i dynamikę oraz efektywność procesów eksploatacyjnych zachodzących w porcie. Zmiana systemu politycznego, urynkowienie gospodarki oraz postępujący proces przekształceń własnościowych spowodowały, że opracowane w Polsce założenia polityki morskiej państwa straciły swoją aktualność. Niezbędne jest zatem stworzenie nowej strategii rozwoju gospodarki morskiej traktowanej jako element systemu gospodarczego państwa Przedstaw iono propozycję działań prowadzących do powstania polskiej [wlityki morskiej ze wskazaniem uwarunkowań jej efektywnej realizacji w portach morskich.
 • Grzywacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono uwarunkowania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki transportowej. Czynniki warunkujące skuteczną politykę mają charakter ogólny i odnoszą się do każdej polityki działowej lub sektorowej oraz branżowej. Przyczynami nieskutecznej polityki są często błędy standardowe, polegające na niewłaściwej ocenie przeszłości.
 • Misztal, Konrad (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Infrastruktura portowa, jako element krajowej infrastruktury ekonomicznej, stanowi przedmiot zainteresowania władz publicznych, a głównie państwa, ty polskich portach morskich, które znajdują się w trakcie systemowych przekształceń, ulegają rady kalnej przebudowie stosunki podmioiowo-własnościowe i związany z nim system zarządzania infrastrukturą portową oraz wy konawstwa usług portowych. Rozwiązania w tym zakresie zawierają opracowane projekty ustawy o portach morskich Polski, która powinna być jak najszybciej zatwierdzona przez Sejm. Proponowane rozwiązania mają na celu dostosowanie portów polskich do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej Ostatecznym celem tych rozwiązań jest oddzielenie funkcji zarządzania infrastrukturą Portową od działalności eksploatacyjnej oraz jej prywatyzacja i demonopolizacja, a także uregulowanie spraw własności terenów portowych.
 • Salmonowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W części pierwszej dokonano oceny dotychczasowego funkcjonowania portów Wybrzeża Zachodniego, przeprowadzono analizę obecnych uwarunkowań organizacyjno-eksploalacyjnych. Określono też niezbędne działania bieżące mające wpływ na funkcjonowanie portów. W części drugiej wytyczono strategię rozwoju portów Wybrzeża Zachodniego do roku 2005 oraz wskazano zagrożenia realizacyjne postulowanych kierunków działań.
 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój przewozów ładunków masowych siatkami Polskiej Żeglugi Morskiej i ich struktura odzwierciedlają zarówno sytuacją gospodarki narodowej, jak i tendencje rynku światowego. Równocześnie zmiany struktury rodzajowej tonażu wskazują na szybkość i elastyczność działań, zgodnych z wymogami rynku frachtowego, co wpływa na skuteczność konkurencji wobec obcych armatorów Polska Żegluga Morska otł wielu lat realizuje kolejne etapy przekształceń organizacyjnych. własnościowych, kapitałowych, zmierzając w kierunku struktury holdingowej zgrupowania menadżersko-armatorskiego.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Witas, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Organizmy morskie roślin i zwierząt są źródłem wielu związków chemicznych o właściwościach leczniczych lub trujących dla ludzi i zwierząt. Przeciętnie w około 9% gatunków organizmów z mórz i oceanów wystęjiują związki o aktywnościach biologicznych ifarmakodynamicznych, z których właściwości przeciwbakteryjne, cytotoksyczne, przeciwkarcinogenne i immunostymulujące są najbardziej oczekiwane i cenne z możliwością ich zastosowania do celów leczniczych. Uważa się, że zorganizowana eksploatacja substancji o aktywnościach biologicznych i farmakologicznych w tzw. przyłowach przez flotyllę polskich statków rybackich oraz naukowych jest możliwa do realizacji z korzyścią dla gospodarki i ludzi.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polskie Koleje Państwowe spełniały dominującą rolę w gronie pozostałych dziedzin komunikacji. 7m pomocą stawek przewozowych i ustanawiania tzw. taryf uprzywilejowanych, koleje wpływały na stan koniunktury w transporcie i realizację zadań przewozowych. Konkurencja między transportem kolejowym, a pozostałymi dziedzinami komunikacji rozwijała się w różnych okresach i z rozmaitym skutkiem szczególnie dla transportu lądowego.
 • Jóźwiak, Zofia; Salmonowicz, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono szkodliwy i niebezpieczny wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Podano schorzenia wywołane przez niejonizujące promieniowanie elektromagnety czne. Podano aktualnie obowiązujące określeniu i definicje pola elektromagnetycznego, elektrycznego i magnetycznego wraz z jednostkami natężenia tych pól. Omówiono strefę ochronną (niebezpieczną zagrożenia i pośrednią) wraz z ograniczeniami przebywania w tej strefie oraz strefę bezpieczną Opisano najczęściej wystęjiujące źródła promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem statkowych urzącłzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Sformułowano wnioski.
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł poświęcony problematyce efektywności studiów/ wyższych dotyczy w szczegółach grupy kandydatów na kierunek Eksploatacji Portów i Floty Pomiar cech kandydatów przy użyciu testów psychologicznych i kwestionariuszy oraz analiza danych społeczno-demograficznych pozwoliły uw ypuklić różnice i podobieństw a między dwoma podgrupami różnej płci. Zróżnicowany poziom sprawności funkcji percepcyjnych i emocjonalnych w skazuje na odmienne predyspozycje do studiowania u1 ramach WSM kandydatów jako całej grupy i jako członków wyodrębnionych podgrup. Ze względu na zaobserwowane różnice istnieje uzasadnienie prowadzenia dalszych badań i wzbogacania warsztatu badawczego.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Koło Naukowe "Mechanik" przy Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie istnieje już 15 lat. Efektem istnienia i pracy są publikacje tuiukow e członków Koła. Przez 15 lat opublikowano 21 prac w Zeszytach Naukowych, nu konferencjach ogólnopolskich, a nawet na konferencji PAN i konferencji międzynarodowej. Stworzono również wiele prototypowych (często unikatowych) stanowisk badawczych. W niniejszym Zeszycie prezentowane są najnowsze prace studentów członków Kola Naukowego "Mechanik".

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds