English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Kopacz, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodą wyznaczania trasy żeglugowej przy zastosowaniu zaleceń przedstawionych w rezolucjach IMO. Na podstawie zaleceń zaprojektowano trasą dla statków z ładunkami niebezpiecznymi do Zatoki Gdańskiej. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne przy projektowaniu tras morskich oraz rozpatrywanych zagrożeń dla środowiska morskiego.
 • Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jedną z metod oceny bezpieczeństwa ruchu statków na akwenach ograniczonych jest metoda oparta na teorii zbiorów rozmytych. Podstawową trudnością jest określenie wartości odpowiednich funkcji przynależności zbiorów rozmytych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem modelu opisującego funkcje przynależności zbioru rozmytego bezpiecznej odległości dla manewru podążania statków na wybranym odcinku toru wodnego Swinoujście-Szczecin.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono współczynnik trudności podróży morskiej statku pod wzglądem pogodowym, w zależności od wysokości fali i jej kąta kursowego oraz czasu przebywania w warunkach sztormowych. Wykonano obliczenia dla wielu wariantów tras oceanicznych i zalecono praktykom wykorzystanie programu komputerowego oraz sposobu obliczeń dla celów planowania drogi statku.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw żeglugowych wynikających ze zmian, jakie zaszły w znowelizowanej Konwencji SIC W Opracowanie jest przeglądem wymagań w stosunku do armatorów w zakresie załóg okrętowych, ich kwalifikacji, obsady i rejestracji, znajomości statku, stanowisk pracy i przepisów okrętowych, postępowania w czasie zagrożeń oraz gwarancji minimalnego czasu odpoczynku.
 • Kochanowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono istotę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego i jej miejsce w działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Podkreślony został ciężar gatunkowy zagadnień, jakie konwencja reguluje, elastyczność jej postanowień oraz tryb dostosowania do przemian wynikających 2 postepu organizacyjnego i techniczno-ekonomicznego. Przedstawiono treściowy układ konwencji oraz omówiono załączniki. Zasygnalizowano, w jakim stopniu konwencja została przyjęta przez społeczność światową i jest przez nią przestrzegana.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istotny wpłyń na bezpieczeństwo żeglugi mają kontrole prowadzone przez °rgany inspekcyjne administracji morskiej i towarzystw klasyfikacyjnych, które Wykazały wiele uchybień w zakresie obowiązujących przepisów. Na tym tle możno zaryzykować ogólniejsze stwierdzenie, te względy ekonomiczne zaczynają brać górę nad względami bezpieczeństwa, co znajduje również potwierdzenie H* żywiołowym wzroście roszczeń w transporcie morskim Jedno jest pewne -Przedłużający się kryzys w żegludze nie może być traktowany jako wytłumaczenie obniżania standardów bezpieczeństwa na morzu. INFLUENCE OF COMPLIANCE WITH RFGULATIONS ON THE SAFETY AT S
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Znaczenie gospodarki morskiej doceniał już Eugeniusz Kwiatkowski. Obetnie zasadność rozwoju tego kompleksu wynika przede wszystkim 2 jego Wielorakich powiązań, stymulujących wzrost wielu innych działów gospodarki narodowej. Przedstawiono podstawowe dysproporcje w rozwoju naszej gospodarki morskiej oraz progi i bariery jej wzrostu. We wnioskach końcowych wskazano między innymi na potrzebę stałego wsparcia i ochrony gospodarki morskiej ze strony państwa, co wynika przede wszystkim ze stopnia jej zagrożenia narastającą konkurencją.
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono genezę i istotę transformacji koncepcji jakości wyrobów 1 usług, mającej miejsce na św i ecie i w kraju Omówiono modele systemów zapewnienia jakości według norm ISO 9000, przewidywany kierunek zmian oraz znaczenie ich certyfikacji w zdobywaniu zaufania odbiorcy.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jonczek, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki pomiarów warunków kryptokłimatycznych w trzech u,tiwersa!nych magazynach ładunków drobnicowych w ZPSŚ S.A Przyjmując za Podstawę optymalne (literaturowe) warunki składowania poszczególnych grup Zdunków drobnicowych, określono na podstawie uzyskanej oceny warunków Oczywistych składowania, możliwość wykorzystania tych magazynów do składania długoterminowego.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Kicińska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady metod pomiarowych analizy termicznej oraz zakres *ch zastosowań. Wykazano dużą przydatność tych metod w badaniach ładunko-zociwczych, zwłaszcza w optymalizacji technologii składowania i transportu ładunków.
 • Hozer, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W gospodarce morskiej występują prawidłowości statystyczne: dynamiki 1 wahań, rozkładów oraz zależności, których znajomość można wykorzystywać W procesie zarządzania. Ekonometria wypracowała w tym celu wyspecjalizowane narzędzia, które mogą być z powodzeniem stosowane h praktyce. Przedstawiono kilka przykładów prawidłowości w gospodarce morskiej w regionie zachodniopomorskim. Ponadto przytoczono zasadnicze pojęcia z zakresu ekono-metrycznego diagnozowania i prognozowania.
 • Gazińska, Mirosława; Lasota, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problem zmian strukturalnych zmiennych ekonomicznych. W takim przypadku stosowanie do analizy modeli liniowych nie daje dobrych wyników. W pierw szej części zostały zaprezentowane dwie metody periodyzacji, czyli podejścia stosowanego w- przypadku nieregularnych szeregów czasowych W ostatniej części artykułu zamieszczono przykład empiryczny oparty na danych dla Zarządu Portów Szczecin-Swinoujście za lata 1950-199} Dla kilku Wybranych zmiennych przeprowadzono analizę szeregów czasowych za lata 1950-1990 i zbudowano prognozy na rok 1991.
 • Litke, Aniela; Perycz, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawowe warunki i metody prognozowania, które pozwoliły na syntetyczną ocenę metodologii prognozowaniu zastosowanej przy określaniu kierunków rozwojowych polskich portów morskich, jakie zostały zaprezentowane przez ekspertów japońskich, niemieckich i holenderskich. Dokonano analizy porównawczej pomiędzy wynikami prognozowania uzyskanymi przez wymienione grupy ekspertów zagranicznych, w zakresie wielkości i struktury ładunkowej obrotów portów polskich
 • Litke, Aniela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wnioski z badań dotyczących struktury funkcjonalno-przestrzennej portu morskiego w Świnoujściu i scharakteryzowano poszczególne ogniwa tego portu. Realizują one typowe funkcje przypisyw ane portom handlowym. tj obsługują ładunki, pasażerów i środki transportu morskiego i lądowego. Zakres produkcji omawianego portu zobrazowano w zamieszczonych zestawieniach tabelarycznych Przedstawiono również kierunkową prognozę obrotów portu w Świnoujściu do roku 2005.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds